Terms and conditions

Terms and conditions

Art 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze documenten, overeenkomsten en leveringen, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Bij het ondertekenen van huidig contract waarbij de bestelling wordt overgemaakt, stemt de klant uitdrukkelijk in met onze voorwaarden en ziet er van af de hunne te doen gelden.

Art 2 Enkel de definitieve maten op het plan in A.1 of A.0 formaat, welke door de bouwheer werd ondertekend zijn bindend, doch de echtheid van de kleuren zijn enkel ter nuancering en niet bindend (het nummer van het vermelde kleur is dan wel bindend). Een kleurstaal wordt steeds vooraf toegestuurd en geacht aanvaard te worden tenzij schriftelijke aanmerking binnen de 5 dagen na de postdatum. De 3D projecties zijn steeds louter informatief en niet bindend

Art 3. De koper heeft de verplichting de goederen in detail na te zien op het ogenblik van de levering en deze onmiddellijk te weigeren indien hij enig gebrek of niet-conformiteit vaststelt. Bij gebreke hiervan, zal nadien geen enkele klacht worden aanvaard.

Art.4. Bij bouw en vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt Marcottestyle geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

Art 5. Indien de levering gratis is en door de fout van één der partijen deze uitgesteld of gewijzigd wordt, of bijkomende leveringen nodig zijn, zijn deze latere leveringen op kosten van diegene die ze veroorzaakt heeft.

Art 6. De goederen zijn algemeen contant betaalbaar, bij de bestelling. Bij projecten is er 50% aanbetaling, 40% betaling vòòr de levering en het saldo ten laatste op het ogenblik van de levering die samengaat met de oplevering bij een volledige inrichting, behoudens andersluidend uitdrukkelijk overeengekomen.

Art.7. Marcottestyle behoudt het recht voor om bij niet-naleving van de overeengekomen betalingstermijnen, op de vervaldag zoals vermeld, de uitvoering van de werken en/of leveringen te staken tot er een volledige betaling van de factuur bekomen wordt, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige betaling van schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Art 8. Alle niet voorziene werken of bijkomende werken dat slechts bij de montage kon worden vastgesteld zullen gefactureerd worden aan de opdrachtgever.

Art 9 . Iedere factuur welke onbetaald blijft op het ogenblik van de levering brengt van rechtswege, door dit enkele feit en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een intrest van 1 % per maand op. Anderzijds is, ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de vastgelegde termijnen, van rechtswege, door dit enkele feit en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd welke bepaald is op 10 % van het bedrag van de volledige opdracht, met een minimum van 250 Euro, zonder afbreuk aan intresten.

Art.10 opmerkingen: Indien ons meubilair tegen, in- of tussen muren wordt geplaatst, dient men er rekening mee te houden dat lichte beschadigingen aan bezetting en/of schilderwerk soms onvermijdelijk zijn om een mooie aansluiting te bekomen. Wij adviseren in dat geval dan ook eventueel definitief schilderwerk na onze plaatsing uit te laten voeren indien dit niet door Marcottestyle wordt uitgevoerd. Onvermijdelijke beschadigingen kunnen naderhand niet op ons verhaald worden. Om alle vergissingen met eventueel bestaande lastenboeken uit te sluiten, stellen wij, dat wat niet in deze offerte is vermeld, niet in de prijs inbegrepen is.

Art 11.Marcottestyle behoudt zich het recht de opgegeven prijzen te wijzigen in het bijzonder geval dat haar onderaannemer zijn prijs eveneens verhoogt door onvoorziene grondstofprijs en/of loonsverhoging.

Art 12. Onze prijzen gelden bij bestelling van de volledige offerte zoals beschreven; bij gedeeltelijke bestelling of gedeeltelijke annulering, behoudt Marcottestyle het recht voor de prijzen van de geleverde bestelling die in dit contract werden vastgelegd aan te passen, gezien deze prijzen gebaseerd zijn op een volledige bestelling. Hierbij wordt forfaitair als schadevergoeding voor de winstderving en gemaakte kosten (stockage, opmaak plannen, administratie, transport, verder doorverkoop etc.) 30 % op de prijzen van de niet geleverde bestelling, indien deze niet speciaal op maat besteld werden en 85% op de prijzen van de speciaal op maat gemaakte en bestelde goederen. Onverminderd het recht op een grotere schadevergoeding, indien de schade door Marcottestyle geleden groter zou zijn.
Wanneer de opdrachtgever, om welke reden ook, deze overeenkomst eenzijdig verbreekt, is hij gehouden, conform de bepalingen van artikel 1794 B.W. Marcottestyle schadeloos te stellen voor al zijn uitgaven, arbeid en alles wat hij bij de aanneming had kunnen winnen.

Art. 13. Wanneer Marcottestyle buiten haar wil om, één of meerdere goederen niet kan leveren, stelt Marcottestyle mogelijk een passend alternatief voor aan dezelfde voorwaarden, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

Art. 14. Indien niet anders vermeld zijn alle opgegeven prijzen inclusief BTW. Ons algemeen ereloon uurtarief is honderd en acht Euro, exclusief Btw.

Art. 15. Alle geleverde materialen en goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf levering op de werf in voor de schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich bevindt op de werf. De klant neemt voor dit alles een afdoende verzekering, ook tegen brand- en stormschade.
De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging ervan.

Art. 16. De waarborg waartoe Marcottestyle is gehouden, beperkt zich tot het herstellen van zichtbare en in zoverre aan de bepalingen van artikel 17 voldaan, de verborgen gebreken, met uitzondering van alle gebreken te wijten aan fouten van de klant zelf, hetzij derden. De waarborg dekt enkel de te herstellen en vervangen materialen en is exclusief de te presteren uren.

Art. 17. Alle verborgen gebreken, welke niet vallen onder de toepassing van de bepalingen van artikel 1792 B.W., dienen uiterlijk binnen zes maanden na oplevering te worden ingeroepen en aan Marcottestyle ter kennis gebracht. Na verloop van deze termijn, wordt geen enkele klacht meer aanvaard.

Art.18. Gebouw of werf dienen volledig toegankelijk en beschikbaar te zijn voor de aangenomen werken. Indien de werf bij aankomst niet toegankelijk is, noch kan worden gemaakt, zullen de kosten voor het nutteloos ter plaatse komen worden aangerekend. Voor montage aan muren en/of plafonds en voor montage in de vloer dient op deze plaatsen duidelijk aangegeven te staan waar leidingen of bedrading zich situeren; of er dient iemand ter plaatse te zijn die dit kan aanduiden. Bij gebrek hieraan, wijzen wij -in geval van beschadiging- elke aansprakelijkheid af. Ook bij verborgen gebreken aan het gebouw zelf (toestand van binnenmuren, onpasse vloer…), kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade, tenzij ons deze toestand vooraf duidelijk en schriftelijk werd gemeld.

Art.19. Bij onpasse vloeren zijn de nivelleringskosten ten laste van de klant.

Art.20. Bij werken in onroerende staat in een gebouw van meer als 5 jaar worden deze werken aan 6% Btw volgens de verklaring van de klant. De klant blijft verantwoordelijk voor alle gevolgen hiervan gedurende 10 jaar en eveneens indien Marcottestyle een volgens de fiscus te kleine BTW percent heeft aangerekend, en zal onmiddellijk het verschil van deze Btw, intresten en boetes, moeten betalen aan Marcottestyle bij de eerste aanvraag.

ART.21 Parkeerplaats, vergunning, kost en ladderlift ten laste en koste van de klant. Bij het uitvoeren van werken kan er stof vrijkomen , de klant dient daarom voorzorgen te nemen, de ruimten te ontruimen of de inboedel te beschermen. Voor vervuiling of beschadigingen door stof is Marcottestyle niet aansprakelijk. Art.22 De voorbehoudloze ingebruikname van het gebouw en/of goederen wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.

Art.23 .Alle gegevens, plannen, ideeën en alles wat op de site staat met eveneens alles wat Marcottestyle de klant heeft aangebracht is een intellectueel bezit van Marcottestyle. Niets mag worden gekopieerd, gebruikt voor eender welk doel zonder schriftelijke toestemming van Marcottestyle en dit op straf van gerechtelijke vervolging.

Art.24 . Levering en plaatsing: Bij iedere levering in het algemeen is het verticaal transport nooit inbegrepen. Ook de meerkost indien de goederen niet eenvoudig kunnen worden geleverd is ten laste van de klant. Bij de plaatsing van op maat gemaakte kasten en/of inrichting en/of apparatuur (o.a.keukenapparaten of verlichting) is de aansluiting niet inbegrepen en zullen bijgevolg alle aanpassingen aan de elektrische -en waterleidingen als extra worden aangerekend.

Art.25 .Plannen en 3D: Alle plannen en 3D zijn niet-contractuele documenten. Dit is enkel ter informatieve titel. Elk verschil in min of meer, zal aanleiding geven tot verlies of winst voor de koper, zonder prijsaanpassing. De afmetingen en detailplannen zijn enkel ter informatie.

Art 26. De leveringstermijnen zijn louter ten informatieve titel. Geen enkele vertraging in levering en/of uitvoering kan aanleiding geven tot schadeloosstelling.