Algemene voorwaarden

A L G E M E N E   V E R K O O P S V O O R W A A R D E N

Artikel 1. – 1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder;

 1. Voorlopig is er nog geen geschillencommissie van toepassing: de Geschillencommissie Wetenschapspark 1 – lab 1 Campuslaan 1 3590 Diepenbeek België. becommerce.be.
 2. Webshopinterieur of marcottesyle.com wordt hieronder verstaan: BV Marcottestyle, die een besloten vennootschap is, gevestigd te 2950 Kapellen Marcottedreef 20 met ondernemer nummer: BE 880.453.459. Verder enkel nog als Marcottestyle genoemd.
 3. Klant: iedere derde die via de webshop shop.marcottesyle.com of via een projectdossier, een product wenst te kopen of heeft gekocht van Marcottestyle BV of via https://shop.marcottestyle.com/,  waarvan de verkoop van meubelen en aanverwanten deel uitmaken.
 4. Overeenkomst: iedere verkoopovereenkomst (inclusief bij projectdossiers) die tussen Marcottestyle als verkoper met btw nr BE880.453.459 en de Klant als koper tot stand komt en elke wijziging daarvan en aanvulling daarop, uitgenomen expliciet anders vermeld hier verder.
 5. Product: een product dat door BV Marcottestyle te koop wordt aangeboden op de Website of via een projectdossier of via mail.
 6. Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van de Webshop te lezen op https://shop.marcottestyle.com/ zijn aanvullend aan de algemene verkoopsvoorwaarden van BV Marcottestyle te lezen op https://www.marcottestyle.com/algemene-voorwaarden/   marcottestyle.com. en omgekeerd.  Uitgenomen ook verder anders vermeld.
 7. Website: de internetsite https://shop.marcottestyle.com/ en alle andere aan Marcottestyle toebehorende websites met andere URL’s die naar deze website verwijzen en die een soortgelijke inhoud hebben.
 8. Deze Verkoopvoorwaarden maken deel uit van iedere Overeenkomst en zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Marcottestyle BV en de Klant ter uitvoering van iedere overeenkomst. Uitgenomen ook verder anders vermeld.
 9. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Verkoopvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst:

2.1  – Offertes en aanbiedingen op de website, in brochures en in andere reclame-uitingen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling en zijn in geen enkel geval bindend.

2.2 –  Een overeenkomst komt slechts tot stand bij de webshop via https://shop.marcottestyle.com/ , wanneer Marcottestyle zulks na ontvangst van de bestelling aan de klant heeft bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Indien het door de klant verschuldigde bedrag niet bij het plaatsen van de bestelling volledig wordt voldaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en komt er geen Overeenkomst tot stand, uitgezonderd bij anders schriftelijk bevestigd door Marcottestyle. Dit is dus enkel het geval bij zuivere webshop verkoop.

2.3 – Alle opgaven door Marcottestyle van maten en gewichten en/of andere aanduidingen van de producten (inclusief omschrijving van de producten) zijn met zorg gedaan. Marcottestyle staat er echter niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen zoals druk-, zet- of programmeerfouten op de website of in https://shop.marcottestyle.com/  of Marcottestyle mails, brochures of in andere reclame-uitingen binden Marcottestyle niet. Getoonde of verstrekte modellen of afbeeldingen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten.  Alle verlichting armaturen worden steeds zonder lampen geleverd.

2.4 – A Gezien de alle voorgestelde producten uit de Webshopinterieur https://shop.marcottestyle.com/  en voorgesteld door Marcottestyle collectie in het algemeen (incl. projectdossiers) handwerk of natuurproducten zijn, uitgezonderd anders meegedeeld, kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren of in het algemeen kleine afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen. Bij sommige landelijke meubelen zijn er soms spleetjes of hier en daar wat minder verf en soms speciaal minder afgewerkt, om een zekere charme weer te geven, die steeds door de klant moet worden aanvaard. Soms kunnen bij natuurlijke producten zoals eiken massieve tafels droge scheuren en open noesten aanwezig zijn die deel uit maken van de natuurlijke uitstraling en kan niet worden aanzien als gebrek of niet conformiteit van de bestelde goederen. De klant accepteert expliciet alle mogelijke onregelmatigheden of afwijkingen in de deze producten, handmatig gemaakt en/of natuurproducten, en zal ze aldus in deze staat ook volledig moeten aanvaarden zonder enige mogelijke vergoeding of tegenprestatie. De klant zal deze producten niet kunnen teruggeven of hiervoor vergoed kunnen worden.   

2.4 B. Marcottestyle en/of de fabrikant behoudt zich steeds het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technologische en esthetische verbeteringen aan alle modellen aan te brengen, inclusief wijzigingen in de maten en materialen. De technische tekeningen definiëren niet de details van het product. De getoonde afmetingen zijn indicatief bij benadering en kunnen wijzigingen ondergaan. Met name de afmetingen die relevant zijn voor de opgevulde delen zijn onderhevig aan gebruikstoleranties in de tijd veroorzaakt door de normale afstelling van de opvulling. Ook al is er een wel bepaalde maat bij een specifieke bestelling opgegeven, is dit steeds bij benadering en blijft hier bovenstaande informatie tevens van kracht.

2.4 –  B  Marcottestyle en/of de fabrikant behoudt zich steeds het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technologische en esthetische verbeteringen aan alle modellen aan te brengen, inclusief wijzigingen in de maten en materialen. De technische tekeningen definiëren niet de details van het product. De getoonde afmetingen zijn indicatief bij benadering en kunnen wijzigingen ondergaan. Met name de afmetingen die relevant zijn voor de opgevulde delen zijn onderhevig aan gebruikstoleranties in de tijd veroorzaakt door de normale afstelling van de opvulling. Ook al is er een wel bepaalde maat bij een specifieke bestelling opgegeven, is dit steeds bij benadering en blijft hier bovenstaande informatie tevens van kracht.

2.5 – Herroepingsrecht bij levering van producten: op Marcottestyle bestellingen ENKEL via https://shop.marcottestyle.com/  is de wet kopen op afstand van toepassing. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U kunt het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op speciaal voor u, op bestelling, geproduceerde goederen zoals gestoffeerde meubels en maatwerk artikelen. Uw retourzending dient conform onderstaande instructies te worden uitgevoerd.

2.6 – Voorwaarden van herroeping ENKEL bij de webshop https://shop.marcottestyle.com/ : Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren in originele ongebruikte staat en verpakking aan ons te retourneren, Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor uw rekening. Uw aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw retourzending, terugbetaald.

2.7 – Annulering/afwijzing van bestellingen: Indien er door onvoorziene omstandigheden foutieve prijzen worden getoond op de website, behoudt Marcottestyle het recht om eventuele bestellingen die artikelen met foutieve prijzen bevatten te annuleren/af te wijzen mits binnen een periode van 24 uren na het plaatsen van de bestelling geconstateerd. Er zal de klant onmiddellijke restitutie van de eventueel incorrect betaalde gelden worden aangeboden of de optie tegen de correcte prijzen een nieuwe bestelling te plaatsen.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen..

3.1 Alle prijzen op de website luiden, tenzij anders aangegeven, in euro en zijn “Ex Works Antwerpen”. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief leveringskosten.

3.2 De door de klant verschuldigde bedragen dienen VOOR  het plaatsen van de bestelling te worden voldaan op een wijze zoals op de website of overeenkomst staat aangegeven.

3.3 Wijzigingen in prijs evenals het publiceren van foutieve prijzen en model voorbehouden. Dit geldt ook voor het publiceren van foutieve prijzen door derden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4. Eventuele aanbetaling.

Bij aankoop via de webshop: Mocht er een besteld en betaald object niet binnen maximum 12 weken vanuit ons magazijn kunnen vertrekken wordt de klant hiervan per mail verwittigd en heeft de klant de mogelijkheid om zijn betaling om te zetten in een aanbetaling mits binnen de 2 dagen hierop volgend per mail dit te bevestigen. Webshopinterieur Marcottestyle zal dan de klant 50% van de aankoop terugbetalen. Webshopinterieur Marcottestyle zal achteraf de klant mailen vanaf dat de bestelling in zijn magazijnen klaar staat voor levering. De klant zal dan binnen de 3 dagen het saldo onmiddellijk terug betalen. Bij elke laattijdige betaling zal automatisch van rechtswege, door dit enkele feit en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een intrest van 1 % per maand geëist worden. Anderzijds is, ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de 8 dagen na de bevestiging dat de goederen binnen zijn, zal van rechtswege, automatisch door dit enkele feit en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn welke bepaald is op 15 % van het bedrag van de volledige bestelling, met een minimum van 250 Euro, zonder afbreuk aan intresten. Mocht na verloop van 30 dagen volgend op de bevestiging dat de bestelling klaar staat, de klant nog steeds niet het saldo heeft betaald wordt de bestelling automatisch als nietig en onbestaand beschouwd en wordt de aanbetaling door Webshopinterieur Marcottestyle behouden als schadeloosstelling.

 

Artikel 5. Levertijd:

5.1 Marcottestyle zal iedere bestelling zorgvuldig behandelen. De op de website aangegeven levertijd zal door Webshopinterieur Marcottestyle zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar geldt niet als fatale termijn en is nooit bindend.

5.2 Het is niet mogelijk om een vaste leveringsdatum te bepalen. Leveringen vinden in beginsel plaats op werkdagen tussen 8.00 uur en 17:00 uur.

5.3 Bij overschrijding van de genoemde levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding langer dan 24 weken na bevestiging van de order is en te wijten aan een fout van de klant.

5.4 Indien nakoming onmogelijk is doordat het gekochte product niet beschikbaar is, zal de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Marcottestyle betaalde ENKEL via https://shop.marcottestyle.com/ . De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de kennisgeving plaatsvinden.

Artikel 6. Levering, vervoer en risico:

6.1 Bezorging vindt plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven leveringsadres in België. Op de website staat de wijze van levering aangegeven.

6.2 De producten worden uitsluitend aan een buiten België gelegen adres van de klant bezorgd, indien de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk op de website is vermeld. Webshopinterieur Marcottestyle is echter te allen tijde gerechtigd, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om na totstandkoming van de overeenkomst om welke reden dan ook te bepalen dat niet aan het buiten België gelegen leveringsadres van de klant kan worden geleverd. In dat geval zal Webshopinterieur Marcottestyle de klant per e-mail op de hoogte brengen en als geen bijkomende leveringskost kan worden overeengekomen of een alternatief leveringsadres kan worden gevonden, zal de overeenkomst worden ontbonden, zonder schadevergoeding.

6.3 Indien het bezorgadres zich buiten België bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de leveringskosten, eventueel bijkomende verschuldigde omzetbelasting en invoerrechten.

6.4 Indien bezorging wegens de situatie op het leveringsadres en/of de omvang van het product niet mogelijk is, wordt in overleg met de klant:

 1. de verpakking verwijderd, waarbij alle eventueel daaruit voortvloeiende schade voor risico van de klant is;
 2. een nieuw tijdstip van bezorging afgesproken, voorzover met behulp van hulpmiddelen (zoals een verhuislift), bezorging dan naar verwachting wel kan plaatsvinden, in welk geval de kosten van de hernieuwde bezorging, inclusief eventuele huur van de aanvullende hulpmiddelen voor rekening van de klant komen.
 3. De klant een alternatief leveringsadres zal worden gevonden.

6.5 Het risico tijdens het transport van het door de klant gekochte product is voor Marcottestyle c.q. de door haar ingeschakelde derden: Op het moment van bezorging van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico terzake van het geleverde product over op de klant.

6.6  Indien de klant het product niet of niet tijdig op de plaats en tijd van bezorging afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Marcottestyle is in dat geval gerechtigd het product voor rekening en risico van de klant op te slaan. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd. De hierop volgende nieuwe levering zal eveneens op kosten zijn van de klant.

Artikel 7. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden:

Marcottestyle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden als bedoeld in de voorgaande zin zijn onder meer het niet of beperkt functioneren van de website en de mailservers van Marcottestyle en storingen in het internetverkeer.

Artikel 8. Assortiment.

Marcottestyle behoudt zich het recht voor om een product dat in haar assortiment is opgenomen, of een onderdeel daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen.

Artikel 9. Garantie:

Op de gekochte goederen wordt gedurende 2 jaar na aflevering, mits er een aankoop bon overlegd kan worden, garantie op fabricagefouten gegeven volgens de voorwaarden van de fabrikant in kwestie. Bij sommige gevallen heeft de fabrikant slechts een jaar garantie. Voor professioneel gebruik is de garantie in ieder geval beperkt tot een jaar. De producten verdeeld door Marcottestyle zijn meestal handwerk, waardoor kleine verschillen in kleur, afwerking of maatvoering kunnen ontstaan. Eventuele klachten dienen, zichtbaar waarneembaar, gelijk bij aflevering ter kennis van de vervoerder te worden gebracht op de CMR door aantekening op het afleveringsbewijs of CMR. Klachten over niet zichtbare defecten dienen uiterlijk binnen 48 u na aflevering schriftelijk aan Marcottestyle te zijn medegedeeld.

Artikel 10 Garantievoorwaarden:

10.1  Tot 2 jaar na leveringsdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, komen voor rekening van de fabrikant in kwestie. De vracht- en voorrijkosten ter waarde van 65 euro per 0,20m3  voor nationaal vervoer en 125 euro per 0,20m3 voor internationaal vervoer komen voor rekening van de afnemer. Voor producten van minder dan 0,25m3 is dit ook 60€ en 120€ voor internationaal vervoer.

10.2 Breuk in glas- en aardewerk zijn van garantie uitgesloten, evenals slijtage en defecten voor ander dan huishoudelijk en/of onoordeelkundig gebruik.

10.3 Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover de schade redelijkerwijs te herstellen is.

10.4 De klant moet op eigen kosten en verantwoordelijkheid de goederen in casu terugsturen naar Marcottestyle of rechtstreeks naar de fabrikant, in zover de terugzending goedgekeurd werd.

10.5 In geval dat de klant een product terugstuurt waarvan de oorzaak van de schade te wijten is aan de klant zelf, zullen deze teruggestuurde producten samen met de herstellingskost en vervoerkost aangerekend worden aan de klant.

10.6  Stoelen met de velours stof kunnen bij binnenkomst verdrukkingen vertonen als gevolg van de verpakking. Stoffen kunnen gaan ‘pletten’ als gevolg van lichaamswarmte, gewicht en vocht. Pletten betekend dat de pool van de stof wordt ingedrukt en plat ligt in plaats van overeind staat.  Dit kan geen aanleiding geven om geleverde waren niet te accepteren. Dit is eenvoudig op te lossen door de plek te bevochtigen met een lichtvochtige (schone!) doek en deze ongeveer 30 minuten op de plek te laten liggen. DUS NOOIT op de stof gaan wrijven, want dan wordt dit mat! Vervolgens kan men de stof met een fluweel of nubuckborsteltje met de stofvleug mee omhoog borstelen en de stof goed laten drogen.”

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring.

11.1 Marcottestyle is slechts aansprakelijk voor schade van de klant of derden die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Marcottestyle is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving of genotsderving.

11.2 Marcottestyle is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van de klant of van derden als gevolg van het gebruik van het product (of de verpakking), dan wel van enige tekortkoming van Marcottestyle, haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden.

11.3  Onverminderd het bovenstaande is Marcottestyle in het geval van schade die voor haar rekening komt ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag waarvoor de klant het product heeft gekocht.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten.

12.1  De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de door Marcottestyle aangeboden producten, zoals auteursrecht en modellenrecht, berusten bij Marcottestyle, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Het is de klant verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals door verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Marcottestyle, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 13. Geschillen.

13.1 Op de Overeenkomst en deze Verkoopvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

13.2 Geschillen tussen de klant en Marcottestyle over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant als door Marcottestyle worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, voor zover deze laatste hiervan lid is geworden.

13.3 Een geschil wordt in dit geval door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen vastgelegde tijd aan Marcottestyle heeft voorgelegd.

13.4 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Webshopinterieur Marcottestyle is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

13.5 Wanneer de klant een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, (inachtneming van art 13.2) is Marcottestyle aan deze methode van geschillenbeslechting gebonden. Wanneer Marcottestyle een geschil wenst voor te leggen aan de Geschillencommissie, zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door Marcottestyle schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Marcottestyle de keuze van de klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Marcottestyle gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

13.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 14. Actievoorwaarden voor https://shop.marcottestyle.com/

14.1 Bij alle aanbiedingen geldt: maximaal twee per klant, tenzij anders vermeld.

14.2 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

14.3 Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.

14.4 Alle acties gelden één dag tenzij anders aangegeven.

14.5 Kortingen zijn niet van toepassing op cadeaubonnen.

14.6 Het is niet mogelijk om een promotioneel product te reserveren tijdens een promotie. Promoties zijn niet van toepassing op de Outlet

Artikel 15. Algemene informatie uit de website.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Alle productinformatie, prijzen, maten en verzendkosten worden onder nadrukkelijk voorbehoud getoond, wij behouden het recht (prijs) wijzigingen of aanpassingen door te voeren op algemene informatie, maatvoeringen, productprijzen en verzendkosten indien de getoonde informatie incorrect of geheel niet is weergegeven. Iedere maatvoering is steeds bij benadering, gezien tevens o.a. de meeste producten handwerk zijn.

Enkel de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands zijn rechtsgeldig. De opstelling in andere talen zijn vrije vertalingen en dus niet bindend. Indien nodig zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, waarvan het Nederlands de voertaal is.